©2014-2024, TRƯỜNG ÐẠI HỌC VINH
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269
Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn